Nasza Kancelaria w prowadzeniu tych spraw posiada wieloletnie doświadczenie. Przez kilka lat obsługiwaliśmy kompleksowo znaczącą firmę ubezpieczeniową, co powoduje, że posiadamy znaczącą wiedzę o warunkach umów ubezpieczenia stosowanych przez ubezpieczycieli, procedurach likwidacji szkód i praktykach prowadzenia z Klientami negocjacji ugodowych. Prowadziliśmy i prowadzimy z powodzeniem wiele spraw, często kończonych korzystnymi dla klientów ugodami zawartymi z ubezpieczycielami, co znacznie skraca czas uzyskania przez Klienta odszkodowania/świadczenia.

  • doradztwo i reprezentowanie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach w gospodarstwie rolnym, wypadkach przy pracy, wypadkach w szkole, wypadkach na śliskich chodnikach i drogach i w innych wypadkach wobec sprawcy szkody i ubezpieczycieli ponoszących odpowiedzialność za sprawcę z tytułu ubezpieczenia OC, jak też reprezentowanie ich przed sądami
  • doradztwo i reprezentowanie Klientów przed zakładami ubezpieczeń i sądami we wszelkich innych sprawach dochodzenia odszkodowań od sprawcy szkody lub/i ubezpieczycieli, w przypadkach szkód doznanych przez Klientów wskutek nienależytego wykonania zawartej przez nich ze sprawcą szkody umowy (np. umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, umowa zlecenia) – w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody,
  • doradztwo i  reprezentowanie Klientów wobec biur podróży/organizatorów wyjazdów i sądami w sprawach o odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług,