Radca prawny

Wiesław Butrym

od kilkunastu lat specjalizuje się w prowadzeniu spraw ubezpieczeniowych. W szczególności te sprawy obejmują: sprawy o wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych i osób im bliskich spowodowanymi wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami w gospodarstwach rolnych, wypadkami przy pracy, wypadkami w szkołach, wypadkami na chodnikach i innym, za które z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy szkody ponoszą odpowiedzialność zakłady ubezpieczeń; sprawami o wypłatę świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia na życie (np. z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia); w sprawach związanych z umowami ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi (tzw.polisolokaty), a także w sprawach, w których zakłady ubezpieczeń na podstawie zawartych umów ubezpieczenia są zobowiązane do wypłaty świadczeń ( np. z tytułu auto-casco pojazdów mechanicznych, zniszczenia mienia spowodowanego np. pożarem, zalaniem, niewłaściwym wykonywaniem prac budowlanych itp.). Ponadto doradza w sprawach wykonywania przez agentów czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, reprezentując ich przed zakładami ubezpieczeń czy multiagencjami. Komplementarnie prowadzi inne sprawy cywilne, w tym związane z branżą motoryzacyjną, obrotem nieruchomości, prawem spółdzielczym i ochroną dóbr osobistych.

Adwokat

Oliwia Jastrzębska – Buszko

specjalizuje się w w sprawach spraw ubezpieczeniowych tj. dotyczących ubezpieczeń na życie ( uzyskiwanie świadczeń z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia), roszczeń wynikających z ubezpieczeń  z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), a także  w sprawach dot. dochodzenia odszkodowań z OC sprawcy szkody lub wynikających z czynów niedozwolonych.  W trakcie  dotychczasowego doświadczenia zawodowego   z powodzeniem zajmowała się reprezentacją w sporach sądowych zarówno osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (kierowców, pasażerów  jak i pieszych),  jak i obroną sprawców takich zdarzeń, jak też reprezentowała interesy osób poszkodowanych w takich wypadkach w postępowaniach karnych. Ponadto wielokrotnie w swojej karierze zawodowej była  pełnomocnikiem stron w sprawach rodzinnych (alimenty, rozwody, kontakty z dziećmi etc. ), w sporach pomiędzy przedsiębiorcami  (spory o zapłatę, spory związane z czynami nieuczciwej konkurencji etc.) , a także w  sprawach dotyczących naruszeń dóbr osobistych (dobre imię, godność,  tajemnica  korespondencji itp.)

Adwokat

Agnieszka Dębek – Maciejczyk

specjalizuję się w sprawach ubezpieczeniowych o wypłatę świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia na życie (np. z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia), w sprawach związanych z umowami ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi (tzw.polisolokaty), a także w sprawach dot. odszkodowań dla poszkodowanych lub członków ich rodzin z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Ponadto, zajmuję się m.in. roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych (wypadki w gospodarstwach rolnych, w szkołach, na chodnikach itp.), sprawami spadkowymi (nabycie spadku, dział spadku), dot. obrotu nieruchomościami, działami majątku, sprawami związanymi z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych oraz sprawami karnymi. Doradza w sprawach wykonywania przez agentów czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, reprezentując ich przed zakładami ubezpieczeń czy multiagencajmi.

Radca prawny

Mikołaj Bryl

zajmuje się sprawami cywilnymi, w szczególności: uzyskiwaniem dla poszkodowanych i  ich najbliższych odszkodowań od ubezpieczycieli za wypadki komunikacyjne, wypadki w gospodarstwie rolnym, wypadki przy pracy i inne wypadki, za które odpowiedzialność ponoszą zakłady ubezpieczeń. Ponadto specjalizuje się w odszkodowaniach za imprezy turystyczne (odszkodowania i zadośćuczynienia za tzw. „zmarnowany urlop) oraz odszkodowania za opóźnienia w przewozach lotniczych (na podstawie rozporządzenia WE 261/2004).  Poza ubezpieczeniami r.pr. Mikołaj Bryl specjalizuje się w prawie ochrony środowiska a zwłaszcza w zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami.

Adwokat

Anna Hołowaczyk

zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw ubezpieczeniowych, w zakresie: odszkodowań od ubezpieczycieli za wypadki komunikacyjne, wypadki w gospodarstwie rolnym, wypadki przy pracy i inne wypadki, za które odpowiedzialność ponoszą zakłady ubezpieczeń. W tych sprawach reprezentuje interesy poszkodowanych i ich bliskich także w postępowaniach przed organami ściągania i sądami. Specjalizuje się nadto w sprawach rodzinnych i karnych, także reprezentując klientów przed sądami.

Radca prawny

Leon Maruszczak

Specjalizuje się w prowadzenie spraw cywilnych, legitymując się wyjątkowym doświadczeniem i wiedzą w szczególności w zakresie doradztwa w zawieraniu umów leasingu, sporów wynikających z tych umów, jak też, restrukturyzacji i windykacji należności, w tym należności trudnych, gier losowych oraz w zakresie fuzji i przejęć, na których to polach odnosił i odnosi sukcesy. Z powodzenie prowadzi też sprawy ubezpieczeniowe, zwłaszcza w zakresie dochodzenia przez poszkodowanych i ich najbliższych należności od zakładów ubezpieczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, w tym, wypadków z udziałem pieszych, wypadków w gospodarstwach rolnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w szkołach czy związanych z uprawianiem sportów, czyli we wszystkich sprawach w których zakłady ubezpieczeń odpowiadają z tytułu udzielonej odpowiedzialności OC.

Adwokat

Paweł Twarowski

specjalizuje się w prowadzeniu spraw ubezpieczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń na życie ( uzyskiwanie świadczeń z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia – na podstawie zawartych umów ubezpieczenia), roszczeń wynikających z ubezpieczeń  z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), a także  w sprawach dot. dochodzenia odszkodowań z ubezpieczenia OC sprawcy szkody (sprawy o wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych i osób im bliskich spowodowanymi wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami w gospodarstwach rolnych, wypadkami przy pracy, wypadkami w szkołach, wypadkami na chodnikach lub wynikających z czynów niedozwolonych ). Posiada też znaczącą wiedzę w zakresie sporów wynikających z tzw. gruntów warszawskich i obrotu nieruchomościami, w tym, zasiedzenia własności nieruchomości, spraw spadkowych i prawa spółdzielczego.