• doradztwo i reprezentowanie Klientów, także przed sądami we wszelkich sprawach ubezpieczeniowych, w których zawarli umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i wartość ich polisy jest znacznie niższa niż suma wpłaconych składek ubezpieczeniowych i z którymi zakład ubezpieczeń lub Klienci rozwiązali umowy ubezpieczenia i wypłacone świadczenia zostały obniżone o opłaty likwidacyjne,
  • doradztwo i reprezentowanie Klientów, także przed sądami we wszelkich sprawach ubezpieczeniowych, w których zawarli umowy ubezpieczenia chroniące ich życie (rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć ), a zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania albo wypłaca je w zaniżonej wysokości,
  • doradztwo i reprezentowanie Klientów, także przed sądami, którzy na podstawie umów grupowego ubezpieczenia na życie zostali objęci ochroną zakładu ubezpieczeń i którym nie wypłacono świadczenia lub wypłacone je w zaniżonej wysokości,
  • doradztwo i reprezentacja przedsiębiorców wobec ubezpieczycieli i przed sądami w sprawach szkód w powstałych w ich środkach transportu, przewożonym mieniu powstałych w transporcie krajowym i międzynarodowym,
  • doradztwo przedsiębiorcom i osobom fizycznym w zakresie  wykładni postanowień zawartych umów ubezpieczenia, jak też doradztwo poprzedzające zawarcie takich umów,
  • doradztwo i reprezentowanie Klientów przed zakładami ubezpieczeń i sądami w sprawach dochodzenia od ubezpieczycieli należnych im świadczeń, w związku z zawartym umowami ubezpieczenia majątkowego, ( np. autocasco, mieszkania, majątku firmy itp.)
  • doradztwo i reprezentacja pośredników ubezpieczeniowych, w tym sądowa, w sporach z ubezpieczycielami, multiagencjami czy też osobami dochodzącymi od nich roszczeń z tytułu nienależycie wykonanych obowiązków pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym zwrotu wypłaconych prowizji,
  • doradztwo i reprezentacja pośredników ubezpieczeniowych, w tym sądowa, w sporach z ubezpieczycielami, multiagencjami o wypłatę należnej prowizji i świadczenia wyrównawczego,
  • reprezentacja pośredników ubezpieczeniowych w sprawach karnych związanych z wykonywaniem przez nich czynności pośrednictwa,